English version is available below
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT HÍRLEVÉL KÜLDÉSÉRŐL

Tájékoztatjuk, hogy lehetősége van hírlevélküldési szolgáltatásunkra feliratkozni, amely által értesülhet az MTA Wigner FK (a továbbiakban Intézet) által szervezett jelen rendezvény, (GPU Nap 2019) témájával kapcsolatos hírekről. Hírlevelünket rendszeres időközönként küldjük, e-mail címen és nevén kívül semmilyen más adatát nem kezeljük.

Az Intézet lehetőséget biztosít a feliratkozók részére, hogy az adatkezelés bármely szakaszában leiratkozzanak a reklámanyagokkal kapcsolatos hírlevelekről, melyet az alábbi e-mail címen tehet meg az első kapcsolatfelvételt követően: gpu '@' wigner.mta.hu
Ebben az esetben töröljük a hírlevél-adatbázisunkból és további anyagokat nem küldünk. A leiratkozás azonban nem érinti a telephely működésével kapcsolatos kötelező, közérdekű tájékoztatásokat.

adatkezelés célja: a feliratkozók részére hírlevél küldése jelen rendezvény témájával összefüggésben

kezelt adatok köre: felhasználónév, e-mail cím

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: az érintett leiratkozási nyilatkozatáig

adattárolás módja: elektronikusan

Adatkezelő neve: Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont

Rövidített neve: MTA Wigner FK

Székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29–33.

Törzskönyvi azonosító szám: 327064

Adóigazgatási azonosító szám: 15327064–2–43

Az Intézet felügyeletét ellátó szerv a Magyar Tudományos Akadémia.

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen az Adatkezelő megkeresésével (postai úton:1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29–33, vagy elektronikus úton: gpu '@' wigner.mta.hu ).

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

A fenti tájékoztatást tudomásul veszem és a checkbox kipipálásával az adatkezeléshez hozzájárulok.
DECLARATION OF CONSENT FOR RECEIVING NEWSLETTERS

We inform you that you may register for our newsletter service in order to get notified about news related to the present event (GPU Day 2019) organised by the MTA Wigner RCP (hereinafter referred to as the "Institute"). Our newsletter is sent out periodically and we do not process any data other than your name and email address.

The Institute allows those that register to unregister from receiving newsletters related to advertisements at any phase of data processing. This can be done after contacting the following email address: gpu '@' wigner.mta.hu. In this case your information will be deleted from our newsletter database and we no longer send you any further material. However, unregistering does not affect compulsory notices related to the operation of the site.

aim of data processing: sending out newsletters about the topic of the current event to those registering

range of processed data: name, email address

legal basis of data processing: the declaration of consent corresponding to §5.(1) a) of the Information Law (Infotv)

term of data processing: until a declaration of unregistering is handed in

method of data storage: electronic

Data Controller: Hungarian Academy of Sciences Wigner Research Center for Physics

Short name: MTA Wigner RCP

Seat: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29–33.

Registration number: 327064

Tax Administration Identification Number: 15327064–2–43

The Institute is overseen and managed by the Hungarian Academy of Sciences.

You may ask to be informed about the processing and treatment of your personal data, for your personal data to be rectified or – with the exceptions in data processing determined by law – deleted, or protest against the data processing by contacting the Data Controller (by post: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29–33, or by electronic means: gpu '@' wigner.mta.hu).

For legal remedies and complaints please contact the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) or the court of your place of residence.

By ticking the checkbox I accept the information above and agree to the processing of my data.