English version is available below
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT A REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT RENDEZVÉNY LÁTOGATÁSA SORÁN RÖGZÍTETT ADATOK KEZELÉSÉHEZ

Jelen nyilatkozattal hozzájárulok, hogy az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont által szervezett GPU Nap 2019 c. rendezvényen az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, mint adatkezelő személyes adataimat kezelje az alábbi tájékoztatóban foglaltak szerint.

Az elérhetőségi adatok (e-mail cím, telefonszám) megadása minden esetben önkéntes és az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. Az adatok kezelésére abból a célból kerül sor, hogy az Adatkezelő az aktuális rendezvényekről rendszeres tájékoztatást nyújtson az érintett részére. A hozzájárulás megadása bármikor visszavonható az alábbi elérhetőségeken.

adatkezelés célja: a rendezvényre történő jelentkezéshez szükséges regisztráció, a rendezvények lebonyolításához szükséges mértékben

kezelt adatok köre: név, intézet/munkahely neve, ahonnan érkezik az érintett, kapcsolattartási adat pl.: e-mail cím.

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a rendezvény lezárulását követően azonnal törlésre kerül

adattárolás módja: elektronikusan

Adatkezelő neve: Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont

Rövidített neve: MTA Wigner FK

Székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29–33.

Törzskönyvi azonosító szám: 327064

Adóigazgatási azonosító szám: 15327064–2–43

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Intézet adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata és az Infotv. szabályai az irányadóak.

Az Intézet felügyeletét ellátó szerv a Magyar Tudományos Akadémia.

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen az Adatkezelő megkeresésével (postai úton: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29–33, vagy elektronikus úton: gpu '@' wigner.mta.hu ).

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

A fenti tájékoztatást tudomásul veszem és a checkbox kipipálásával az adatkezeléshez hozzájárulok.
DECLARATION OF CONSENT FOR PROCESSING DATA RECORDED AT AN EVENT REQUIRING REGISTRATION

By signing the present declaration, I give my consent to the MTA Wigner Research Center for Physics to process my personal data in accordance with the notice below at the GPU Day 2019, organised by the MTA Wigner Research Center for Physics.

Providing contact details (email address, phone number) is always voluntary and is based on the explicit consent of the person concerned. Data is managed with the aim of the Data Controller providing the person with regular information on current events. The consent can be revoked at any time at the contact details below.

aim of data processing: the registration required for participating at the event, in as far as it is necessary for organising the event

range of processed data: name, name of institute/place of work that the person comes from, contact details, e.g. email address.

legal basis of data processing: the declaration of consent corresponding to §5.(1) a) of the Information Law (Infotv)

term of data processing: immediately deleted after the event

method of data storage: electronically

Data Controller: Hungarian Academy of Sciences Wigner Research Center for Physics

Short name: MTA Wigner RCP

Seat: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29–33.

Registration number: 327064

Tax Administration Identification Number: 15327064–2–43

The questions not determined in the present notice are governed by the Institutes's Data Protection and Data Security Regulations and the rules of the Information Law (Infotv.).

The Institute is overseen and managed by the Hungarian Academy of Sciences.

You may ask to be informed about the processing and treatment of your personal data, for your personal data to be rectified or – with the exceptions in data processing determined by law – deleted, or protest against the data processing by contacting the Data Controller (by post: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29–33, or by electronic means: gpu '@' wigner.mta.hu).

For legal remedies and complaints please contact the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) or the court of your place of residence.

By ticking the checkbox I accept the information above and agree to the processing of my data.