English version is available below
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A RENDEZVÉNY SZERVEZŐJE ÁLTAL A RENDEZVÉNYEN KÉSZÍTETT FÉNYKÉP- ÉS VIDEÓ FELVÉTELEKRŐL, A FELVÉTELEK MEGJELENÉSÉRŐL

Tájékoztatjuk, hogy jelen rendezvény (GPU Nap 2019) szervezője, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont, mint Adatkezelő, fénykép- és videófelvételeket készít, amely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek lehetnek. A videófelvételeket és a fényképeket a rendezvény szervezője elektronikus felületeken (facebook, weboldal, youtube és egyéb felület) elektronikusan, valamint székhelyén papíralapon a marketingtevékenysége során közzéteszi, de direkt reklámcélból nem használja fel. Jelen rendezvényen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a szerint „Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges”.

Azzal, hogy jelen tájékoztatás ismeretében a rendezvény területére belép, ráutaló magatartással hozzájárul a fentiekhez.

A rendezvényeken főszabály szerint tömegfelvételek készülnek, melynek célja az események összhatásaiban való megjelenítése, amennyiben személyek kiemelése történik a képen a rendezvények kitett adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint az érintett jelezheti tiltakozási kérelmét az adatkezeléssel kapcsolatban, mely esetben a képfelvétel törlésre kerül.

adatkezelés célja: rendezvényeken fénykép- és videófelvételek készítése és felhasználása az adott rendezvény népszerűsítése és a nyilvánosság tájékoztatása céljából

kezelt adatok köre: az érintett képmása, a fénykép- és videófelvétellel megszerezhető egyéb adatok

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1) és (2) bekezdése

adattárolás határideje: az adott marketingtevékenységgel elérendő cél megvalósulásáig, illetve az érintett törlési kérelmét követően azonnal

adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

Adatkezelő neve: Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont

Rövidített neve: MTA Wigner FK

Székhelye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29–33.

Törzskönyvi azonosító szám: 327064

Adóigazgatási azonosító szám: 15327064–2–43

Az Intézet felügyeletét ellátó szerv a Magyar Tudományos Akadémia.

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen az Adatkezelő megkeresésével (postai úton:1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29–33, vagy elektronikus úton: gpu '@' wigner.mta.hu ).

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

A fenti tájékoztatást tudomásul veszem és a checkbox kipipálásával az adatkezeléshez hozzájárulok.
PRIVACY NOTICE ON PHOTOGRAPHS AND VIDEO RECORDINGS MADE BY THE ORGANIZER AT THE EVENT AND THEIR PUBLICATION

We hereby inform you that the organizer of the current event (GPU Day 2019), the Hungarian Academy of Sciences Wigner Research Center for Physics, as Data Controller, takes photographs and makes video recordings on which visitors of the event may be recognisable. The event organizer publishes these recordings both electronically (Facebook, website, YouTube and other electronic interfaces) and on paper, as part of its marketing activity but will not use them for advertisement purposes. At this event, according to §2:48 of law number 5 of 2013 on the Civil Code, “For taking and using photographs or making and using sound recordings it is necessary to have the consent of the person concerned.”

By entering the area of the event while being aware of the present notice, you consent to the above.

In harmony with the main directive, mass photo-shoots will take place at the program. Their aim is to represent the general impression of events. If the image of a person or persons should be enhanced on a picture, according to the privacy policy notice exhibited at the event, the affected may protest against the use of their data. In this case, the recorded image shall be deleted.

aim of data processing: making and using photographic and video recordings at the event, in order to popularise the given event and inform the general public

range of processed data: the image of the person in question and other data that can be acquired from the photograph or video recording

legal basis of data processing: consent given in accordance with §5(1) of the Information Law (Infotv.) and §2:48 entries (1) and (2) of law number 5 of 2013 of the Civil Code

term of data processing: until the goal of the given marketing activity is realised, or immediately upon depositing the demand to erase the data by the affected

method of data storage: on paper and in electronic form

Data Controller: Hungarian Academy of Sciences Wigner Research Center for Physics

Short name: MTA Wigner RCP

Seat: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29–33.

Registration number: 327064

Tax Administration Identification Number: 15327064–2–43

The Institute is overseen and managed by the Hungarian Academy of Sciences.

You may ask to be informed about the processing and treatment of your personal data, for your personal data to be rectified or – with the exceptions in data processing determined by law – deleted, or protest against the data processing by contacting the Data Controller (by post: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29–33, or by electronic means: gpu '@' wigner.mta.hu).

For legal remedies and complaints please contact the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) or the court of your place of residence.

By ticking the checkbox I accept the information above and agree to the processing of my data.